Home

BKR handelt in strijd met de wet

Doe mee met de collectieve rechtszaak om u van de zwarte lijst van BKR verwijderd te krijgen.

U kunt recht hebben op verwijdering van uw BKR-coderingen. Ook als uw registratie op zich terecht is.

Kom in actie en meld u aan

De Stichting Registratie Leed

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) scherpte op 1 februari 2017 de eigen voorwaarden aan voor het registreren van kredieten en de mogelijkheden tot verwijdering van registraties. Deze aanscherping is op verschillende manieren in strijd met de wet en als gevolg van deze aanscherping worden en zijn op dit moment duizenden consumenten gedupeerd. De Stichting Registratie Leed is opgericht om met behulp van een collectieve rechtszaak het BKR te dwingen onredelijke BKR-coderingen te verwijderen.

Wat doet het BKR fout?

1. Consumenten hebben recht op een eerlijke belangenafweging.
De Hoge Raad besloot op 9 september 2011 dat wanneer een negatieve BKR-registratie een onevenredige inbreuk maakt op de belangen van de consument, deze moet kunnen worden geschrapt. De gedachten hierachter is dat wordt voorkomen dat een vergeten rekening, een onnozele fout of een omstandigheid die buiten de schuld van de consument gelegen is, ervoor zorgt dat de consument nog vijf jaar lang moet wachten voor hij van de registratie af is. Een ieder heeft het recht dat de rechtmatigheid van de geplaatste negatieve registraties opnieuw wordt beoordeeld, waarbij de belangen van de consument worden meegewogen. Dit houdt in dat kredietverstrekkers ertoe verplicht zijn om het belang van het BKR-systeem (bescherming) af te wegen tegen het belang van de consument (het verkrijgen van krediet). Wanneer de belangenafweging in het voordeel van de consument uitvalt, dan moet de negatieve registratie worden verwijderd. Ook al is de registratie op zich terecht gemeld. Echter, door invoering van het nieuwe beleid heeft het BKR het vanaf februari 2017 voor consumenten praktisch onmogelijk gemaakt dat zij zich succesvol op de uitspraak van de Hoge Raad kunnen beroepen.


2. Je mag niet zomaar rechten van consumenten veranderen.
Op  28 juli 2017 heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat het ‘spontaan’ wijzigen van regels in strijd is met de rechtszekerheid. Een consument sluit de overeenkomst met de kredietverstrekker op grond van de regels die gelden ten tijde van het aangaan van het contract en die regels blijven dan ook van toepassing voor de consument. De gedachte hierachter is dat de consument het recht heeft te weten waar hij aan toe is en dit is niet het geval, wanneer regels om de zoveel tijd worden gewijzigd. Volgens de voorzieningenrechter had het BKR alvorens zij haar nieuwe beleid invoerde in februari 2017 alle geregistreerden de mogelijkheid moeten bieden van de nieuwe regels af te zien. Deze groep consumenten waren namelijk niet met de verscherpte regels akkoord gegaan en hoefden deze niet te accepteren.

Wat eist de Stichting Registratie Leed?
Stichting Registratie Leed zal de rechter vragen om vast te stellen dat het BKR onrechtmatig handelt en/of heeft gehandeld. Daarnaast vragen we de rechter om BKR op te dragen de belangenafweging weer in te voeren, zodat kredietverstrekkers deze afweging kunnen maken. Consumenten dienen hierbij op geen wijze gehinderd te worden door het BKR. Tot slot vragen we de rechter om het BKR op te dragen om benadeelde die financiële schade hebben opgelopen te compenseren en de gemelde BKR-coderingen (opnieuw) te toetsen op grond van de uitspraak van de Hoge Raad.
 
Wie gaat deze rechtszaak betalen?

Het belangrijkste wapen van de stichting is het voeren van een collectieve procedure. Dit is echter zeer kostbaar. Voor individuele gedupeerden is het daarom vaak financieel niet haalbaar om dit zelf te doen. Als stichting kunnen we samen wél de strijd aangaan. Samen kunnen we een vuist maken waar het BKR niet om heen kan. Deze actie wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Stichting Registratie Leed. Wij vragen slechts een eigen bijdrage van u. Als de rechter in ons voordeel beslist zullen wij de kosten op het BKR proberen te verhalen onder het motto ‘de vervuiler betaalt!

De tarieven zijn als volgt:

  • € 45,- bij aanmelding;
  • en € 135,- bij volledige verwijdering van uw negatieve BKR-codering (no cure no pay).

Heeft u recht op een schadevergoeding, dan rekenen we 10% van het uitgekeerde schadebedrag. U kunt een schadevergoeding krijgen indien u aantoonbaar schade heeft opgelopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan misgelopen lagere rente op uw koopwoning of gemaakte (juridische) kosten.

Wanneer kunt u zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden indien u één of meerdere negatieve BKR-coderingen heeft en deze vanwege een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn ontstaan. Daarnaast dient u (weer) financieel gezond te zijn en een (groot) belang te hebben om van de registratie(s) af te willen komen.

Aanmelden

Aanmelden?

Wij helpen u graag. Vertel ons uw verhaal.

Heeft u ernstige problematieke schulden, dan raden wij u aan om zich niet aan te melden.