FAQ

BKR handelt in strijd met de wet

Doe mee met de collectieve rechtszaak om u van de zwarte lijst van BKR verwijderd te krijgen.

Veelgestelde vragen

1. Wanneer kan ik mij aanmelden?
Indien u zich aanmeldt bij de Stichting is het essentieel dat u géén financiële problemen heeft. Wij richten ons alleen op financieel stabiele mensen, die als gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden op de zwarte lijst van het BKR terecht zijn gekomen, waarbij deze plaatsing gezien de situatie disproportioneel is. Indien u op dit moment nog schulden heeft, geen stabiel inkomen heeft of nog schulden aan het afbetalen bent, meldt u dan niet aan. Wij kunnen u dan helaas niet helpen.

2. Waarom moet ik aanmeldkosten betalen als er een risico aanwezig is dat mijn negatieve BKR-coderingen niet worden verwijderd?
Om op een verantwoorde wijze deze procedure te starten en de kosten enigszins dekkend te houden, vragen wij u om een kleine bijdrage voor de aanmelding. Deze bijdrage is nodig, omdat wij voor het voeren van deze gerechtelijke procedure kosten zullen maken voor de aanstelling van een goede advocaat, die namens ons de procedure in de Rechtbank kan gaan voeren. Wij willen hiervoor een topadvocaat inschakelen en daarmee dus niet beknibbelen op kwaliteit. U begrijpt, hier zijn aardig wat kosten aan verbonden en uw bijdrage zal dan ook hiervoor worden gebruikt. Wij geloven in een goede uitkomst en om die reden hebben wij de kosten gesplitst, zodat aanmelding voor u laagdrempeliger is en de procedure voor ons kostendekkend kan worden gemaakt.

3. Waarom betalen door middel van automatische incasso ?
Om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden gaat onze voorkeur uit naar automatische incasso. Indien u dit niet wenst kunt u ook via iDEAL betalen. Bij de bevestiging wordt u dan een link toegestuurd en als uw codering wordt verwijderd ontvangt u van ons een tweede verzoek om het tweede bedrag te voldoen.

4. Wanneer kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?
Indien u als consument van de zwarte lijst van het BKR bent verwijderd, kunnen wij het BKR aansprakelijk stellen, wanneer u financieel schade heeft geleden als gevolg van de negatieve BKR-codering. Hierbij kunt u denken aan schade in de vorm van misgelopen renteverlagingen, boetes voor het ontbinden van koopcontracten, gemaakte hypotheekkosten, juridische kosten, etc.. De schade dient wel aantoonbaar te zijn.

5. Kan het ook dat er een buitengerechtelijke oplossing komt?
Wij kunnen op dit moment niet uitsluiten dat een buitengerechtelijke oplossing tot de mogelijkheden behoort, mits deze oplossing ook daadwerkelijk de zorgen van consumenten oplost. Gezien de wijze waarop het BKR zichzelf tot op heden heeft opgesteld ten aanzien van de belangenafweging, verwachten wij dat het voeren van een gerechtelijke procedure noodzakelijk zal zijn om af te dwingen dat zij deze belangenafweging opnieuw invoert.

6. Hoe lang gaat de procedure duren?
Hoewel wij er natuurlijk naar streven zo snel mogelijk resultaat te boeken en dus de procedure zo kort mogelijk te houden, kunnen wij hierover geen precieze uitspraken doen. Wij willen gerechtigheid, maar willen daarbij dat dit op een zorgvuldige wijze wordt bereikt. Indien u gedurende de procedure informatie wilt over de voortgang van het traject, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij zullen u dan informeren over de stand van zaken op dat moment.

7. Hoe is het mogelijk dat StichtingLeed tegen zulke lage kosten een procedure voert namens mij?
Stichting Registratieleed vertrouwt op de aanmelding van een groot aantal gedupeerde consumenten en kan juist daardoor tegen een kleine bijdrage van haar leden de procedure voeren.

8. Hoe groot is de kans dat ik word verwijderd van de zwarte lijst?
Op basis van de uitspraak van de Hoge Raad heeft u recht op een heroverweging van uw negatieve registratie bij het BKR. Het BKR weigert een belangenafweging te doen/toe te staan en handelt daarmee in strijd met geldende wetgeving en jurisprudentie. Wanneer u geen financiële problemen heeft en de oorzaak voor het ontstaan van de financiële problemen meer een ‘ongelukje’ was dan stelselmatige betalingsproblematiek, dan is de kans aanzienlijk dat uw negatieve coderingen op grond van de belangenafweging verwijderd zullen worden. Hierbij is het essentieel dat u naar ons toe open en eerlijk bent over uw financiële situatie, uw belangen en de omstandigheden waaronder de problemen in de betaling zijn ontstaan.

9. Wat doet StichtingLeed met mijn gegevens?
Uw persoonlijke gegevens zullen met de grootste voorzichtigheid worden gebruikt, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Om u mee te nemen in de procedure zullen wij een overzicht moeten opvragen van uw BKR-registraties bij het BKR.

10. Wat is de rol van Dynamiet Nederland als initiatiefnemer in deze collectieve procedure tegen BKR?
Stichting Registratie Leed is een initiatief van Dynamiet Nederland. Dynamiet Nederland is dé expert op het gebied van het boordelen van de rechtmatigheid van BKR-coderingen en heeft ruime ervaring met het succesvol verwijderen van negatieve BKR-coderingen. Met haar jarenlange expertise zal Dynamiet Nederland in samenwerking met topadvocaten de procedure in goede banen leiden.

11. BKR stelt dat een BKR registratie niet kan worden verwijderd. Klopt dit?
Een schuldregistratie (zoals een verzendhuiskrediet of een roodstandkrediet) kan inderdaad niet worden verwijderd, omdat het registreren van schulden een wettelijke verplichting is (art. 4:32 Wet financieel toezicht). Indien u echter uw verplichtingen met betrekking tot deze schuld niet (meer) nakomt, volgt er een melding van een ‘negatieve codering’ bij dit krediet door de kredietverstrekker die u het krediet heeft verleend. Deze kan wél worden verwijderd. In de volksmond wordt ook wel gezegd dat u als kredietnemer op de ‘zwarte lijst’ wordt geplaatst wanneer er sprake is geweest van wanbetaalgedrag. Eenmaal op deze zwarte lijst zult u niet of zeer moeilijk nieuwe kredieten af kunnen sluiten. Hierin ligt dus een groot verschil tussen het hebben van een (positieve) registratie van een schuld en het plaatsen van (negatieve) coderingen bij deze schuld, omdat plaatsing van deze negatieve coderingen ook automatisch leidt tot plaatsing op de zwarte lijst.

12. BKR beweert dat zij geen rol heeft in het plaatsen of verwijderen van een registratie. Waarom wordt BKR dan gedagvaard?
De verantwoordelijkheid om de belangen van de burger te waarborgen ligt bij de kredietverstrekker die de bijzonderheidscodering meldt. Het BKR is de beheerder van het registratiesysteem, maar heeft het – na wijziging van haar beleid in februari 2017 – feitelijk onmogelijk gemaakt voor kredietverstrekkers om op grond van de belangenafweging tot verwijdering van die BKR-codering over te gaan. Dit is in strijd met de geldende wetgeving en jurisprudentie. Omdat het nieuwe beleid van het BKR hier de veroorzaker voor is dagvaarden wij het BKR. Het BKR is door de Rechtbank Amsterdam op 28 juli jl. ook aangewezen als juridisch eindverantwoordelijke, nu zij als allerlaatste beslist over de daadwerkelijke verwijdering van de negatieve codering. In genoemde zaak was de kredietverstrekker akkoord met verwijdering, maar hield het BKR deze verwijdering tegen.

13. Wat is een collectieve rechtszaak?
Een collectieve rechtszaak wordt ook wel genoemd een groepsvordering. Het is een vorm binnen de rechtsgang, waarbij grote groepen mensen gezamenlijk een vordering voor de rechter kunnen brengen.