Algemene voorwaarden

BKR handelt in strijd met de wet

Doe mee met de collectieve rechtszaak om u van de zwarte lijst van BKR verwijderd te krijgen.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden aan de hierna volgende definities de volgende uitleg gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:

Cliënt: de Cliënt die een overeenkomst met Stichting Registratie Leed aangaat, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Stichting Registratie Leed de Wederpartij bij de overeenkomst met Cliënt en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Rechtszaak: de procedure tegen de Stichting Bureau Krediet Registratie in verband met de weigering om te conformeren aan de eis dat bij iedere verwerking van persoonsgegevens voldaan moetzijn aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit conform hetgeen onder meer aan de orde is gesteld in de beschikking van de Hoge Raad (HR, 9 september 2011, nr.: 10/03988). Doel van de procedure is om de kredietverlener c.q. de Stichting Bureau Krediet Registratie te verplichten, af te wegen of de betreffende verwerking van de persoonsgegevens in concreto noodzakelijk is. Uitgangspunt is Cliënt datgene te doen toekomen waar hij/ zij redelijkerwijs recht op heeft.

Schadevergoedingsprocedure: het bewerkstelligen van een schadevergoeding in de de vorm van geld dan wel nader overeen te komen soort schadevergoeding voor Cliënt als gevolg van geleden schade door plaatsing van negatieve BKR-codering(en).

BKR: de Stichting Bureau Krediet Registratie, statutair gevestigd te (4006 EA) Tiel en kantoorhoudende aan de Dodewaardlaan 1 ofwel daaraan gelieerde (rechts)perso(o)n(en).
Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden Stichting Registratie Leed, versie 11 september 2017. 

Artikel 2. Toepasselijkheid
Indien in het online aanmeldformulier op de knop aanmelden wordt gedrukt, wordt de onderliggende overeenkomst als overeengekomen beschouwd. Stichting Registratie Leed behoudt zich te allen tijden het recht voor een Cliënt te weigeren, wanneer Stichting Registratie Leed  daar goede redenen voor heeft. Wat goede redenen zijn is aan Stichting Registratie Leed voorbehouden. 

 1. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stichting Registratie Leed, dan wel de onder haar vallende entiteiten onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van de voorwaarden, zulks voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.  
 2. Onderhavige voorwaarden  zijn  eveneens  van  toepassing  op  alle  overeenkomsten met Stichting Registratie Leed, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Cliënt een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten van deze voorwaarden. 
 3. Eventuele voorwaarden van de Cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Stichting Registratie Leed uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Afwijkingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 
 4. Wanneer door Stichting Registratie Leed gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend  afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Stichting Registratie Leed  de onderhavige voorwaarden toepast. 
 5. In  geval van strijd tussen en/of afwijkingen van de inhoud  van een tussen de Cliënt en Stichting Registratie Leed gesloten Overeenkomst en  de  onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 
 6. Stichting Registratie Leed behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen.  De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Cliënt van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat  voor  reeds  gesloten  overeenkomsten  de  voorwaarden  blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de Overeenkomst tot stand is gekomen. 
 7. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met StichtingLeed in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechts voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door StichtingLeed vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 
 8. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.  
 9. Cliënt kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene  voorwaarden  niet ter hand  gesteld  zijn  indien  Stichting Registratie Leed  dezelfde  algemene  voorwaarden  bij  een eerder tussen partijen gesloten Overeenkomst aan de Cliënt ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen. 

Artikel 3. Privacy 

Stichting Registratie Leed verwerkt en verzameld persoonsgegevens met  inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige van toepassing zijnde (privacy) wet- en regelgeving.   De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en voor marketingdoeleinden binnen Stichting Registratie Leed. Stichting Registratie Leed is onder meer gerechtigd Cliënt te informeren over  relevante aanbiedingen  per e-mail. Stichting Registratie Leed zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Cliënt. 

Artikel 4. Prijzen 

 1. Alle prijzen genoemd op de website van Stichting Registratie Leed zijn inclusief BTW, alsmede  inclusief alle andere ter uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder kosten voor door Stichting Registratie Leed ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 2. Voor de door de Stichting Registratie Leed verrichte diensten, is de Cliënt een tarief verschuldigd dat is opgesplitst in twee betaaltermijnen.  Het eerste tarief is direct verschuldigd bij de aanmelding en het tweede tarief zal in rekening worden gebracht onder opschortende voorwaarde dat tot verwijdering van alle negatieve BKR-coderingen van het persoonlijke BKR-overzicht van cliënt wordt overgegaan.
 3. Voor de schadevergoedingsprocedure is een no cure, no pay fee van toepassing, die in rekening zal worden gebracht indien er direct dan wel indirect compensatie wordt gegeven door een partij ter zake de vordering. Het resultaat behoeft niet rechtstreeks te zijn herleiden tot de werkzaamheden van Stichting Registratie Leed om interpretatieproblemen te voorkomen.  
 4. De no cure, no pay fee, bedraagt 10% (zegge: tien procent), tenzij anders is overeengekomen.  Cliënt erkent dat vergoedingen dan wel mogelijk nog verschuldigde vergoedingen van meet af aan verschuldigd zijn aan Stichting Registratie Leed dan wel dat Stichting Registratie Leed  daar rechthebbende op is. 
 5. Stichting Registratie Leed is gerechtigd de opdracht op te schorten tot het moment dat van Cliënt volledige betaling van de in het eerste lid genoemde donatie(s) op de bankrekening van Stichting Registratie Leed onherroepelijk is bijgeschreven.  
 6. Eventueel toegekende vergoedingen voor juridische kosten vervallen  ten alle tijde ten goede van Stichting Registratie Leed.  

Artikel 6. Zichttermijn en herroepen 

 1. Indien op de Overeenkomst de Wet Koop op Afstand  van toepassing is, zal het  Aanbod tevens een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen omvatten. In dat geval heeft Consument na de totstandkoming van de Overeenkomst veertien (14) kalenderdagen de tijd om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. 
 2. De in het vorige lid van dit artikel vermelde zichttermijn is niet van toepassing op de Overeenkomst waaraan door Stichting Registratie Leed  op verzoek van Cliënt direct uitvoering wordt gegeven. Stichting Registratie Leed  zal Cliënt telkens vooraf informeren  over het wel of niet van toepassing zijn van de zichttermijn en het herroepingsrecht. 
 3. Cliënt kan de Overeenkomst met Stichting Registratie Leed herroepen binnen de zichttermijn door haar voornemen schriftelijk aan Stichting Registratie Leed kenbaar te maken.   

Artikel 7. Annuleren 

 1. Indien de Cliënt de Overeenkomst wenst te ontbinden na het verstrijken van de zichttermijn of in het geval van een Overeenkomst waarop geen zichttermijn van toepassing is, dan dient de cliënt dit schriftelijk aan Stichting Registratie Leed  kenbaar te maken. 
 2. Indien Stichting Registratie leed bereid is de annulering te accepteren, is Cliënt een annuleringsvergoeding verschuldigd aan Stichting Registratie Leed. De hoogte van deze vergoeding bedraagt tenminste één derde van de voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding en hoogstens de volledige voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding.  
 3. De hoogte van de annuleringsvergoeding wordt vastgesteld door Stichting Registratie Leed, waarbij Stichting Registratie Leed rekening zal houden met alle omstandigheden van het geval. 
 4. De Cliënt kan nadat de hoogte van de annuleringsvergoeding is vastgesteld nog van het annuleren van de opdracht afzien. De annulering wordt pas definitief zodra de vastgestelde annuleringsvergoeding door Stichting Registratie leed is ontvangen. Tot het moment dat de annulering definitief is blijft Cliënt gehouden de voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding te voldoen. 

Artikel 8. Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. Na het verzamelen van alle benodigde informatie tracht Stichting Registratie Leed te bewerkstelligen om met de Rechtszaak alle  negatieve BKR-registraties van de Cliënt te (laten) verwijderen. 
 2. Cliënt machtigt Stichting Registratie Leed om bij de schadevergoedingsprocedure – op haar eigen naam en met uitsluiting van Cliënt – alle maatregelen te nemen die nodig zijn (art. 7:423 lid 1 Burgerlijk Wetboek): het voeren van onderhandelingen namens Cliënt en namens Cliënt akkoord te gaan met concrete voorstellen die naar de inschatting van Stichting Registratie Leed in de voordeel van Cliënt zijn; zo nodig opnieuw een of meer gerechtelijke procedures tegen BKR ofwel kredietverleners te beginnen; zo nodig (wederom) beslag te leggen bij BKR op gelden, bewijsstukken en andere zaken; de door BKR aan u te betalen schadevergoeding namens en voor u te innen; en alle andere (rechts)handelingen te verrichten die Stichting Registratie Leed in dit verband nuttig en / of nodig acht, waaronder het inschakelen van derden, zoals advocaten. 
 3. Stichting Registratie Leed is voorbehouden te bepalen of Cliënt met een bepaald schikkingsvoorstel akkoord dient te gaan. Stichting registratie Leed tracht altijd het beste voor de Cliënt te bewerkstelligen, waarbij ook de belangen van Stichting Registratie Leed  en andere belanghebbenden meewegen.  
 4. Stichting Registratie Leed  zal zich inspannen om de opdracht zijdens Cliënt met de nodige  deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren. 
 5. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door Cliënt en het door Stichting Registratie Leed beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van Stichting Registratie Leed; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol. Stichting registratie Leed zal het nodige doen om het beoogde resultaat te bereiken. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op  Stichting registratie Leed rust derhalve slechts  een  inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis. 
 6. Stichting Registratie Leed  bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden verbonden aan de aan haar verstrekte of door hem verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat Stichting Registratie Leed vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen. 
 7. Stichting Registratie Leed is niet verplicht om de gevoerde correspondentie jegens derden te delen met  Cliënt. De brieven van Stichting Registratie Leed worden door haar gekwalificeerd als bedrijfsgeheim.  
 8. De opdracht is persoonlijk in die zin dat anderen dan Cliënt geen recht hebben op de diensten die overeengekomen zijn. Schriftelijke en/of telefonische adviezen worden enkel verstrekt aan degene die de opdracht rechtsgeldig ondertekend heeft, dan wel aan degene die door Stichting Registratie Leed als vertegenwoordiger van Cliënt is geaccepteerd. Al hetgeen telefonisch wordt medegedeeld dan wel op andere wijze ter beschikking wordt gesteld kan nimmer worden wederverkocht dan wel op andere wijze ter beschikking worden gesteld dan enkel binnen het doel als afgegeven door Stichting registratie Leed. Indien deze bepaling wordt geschonden verbeurt Cliënt een niet voor matiging zijnde vatbare boete van € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per overtreding onverminderd het recht voor Stichting registratie Leed  tot volledig verhaal van de dientengevolge geleden schade. 

Artikel 9. Verstrekken van benodigde informatie, gegevens en documenten 

 1. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens en documenten, waarvan Stichting registratie Leed aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Stichting Registratie leed worden verstrekt. 
 2. Cliënt geeft Stichting Registratie Leed  toestemming om de in lid 1 bedoelde documenten ter ondersteuning van haar verzoeken toe te zenden aan de partij(en) die Cliënt bij het BKR heeft/hebben geregistreerd. 
 3. Indien Stichting Registratie Leed  informatie, gegevens of documenten nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst en  Cliënt, na de totstandkoming van de Overeenkomst, in gebreke blijft met het binnen een termijn van negentig (90) dagen aan Stichting Registratie Leed toesturen van de benodigde informatie, gegevens en documenten, na hiertoe door Stichting Registratie Leed  schriftelijk te zijn verzocht, is Stichting Registratie Leed gerechtigd om de Overeenkomst met Cliënt eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van buitengerechtelijk schrijven te ontbinden. In dat geval is Cliënt aan Stichting Registratie Leed een buitengerechtelijke en direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van één derde van de voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding. 
 4. Indien bepaalde werkzaamheden op basis van door Cliënt verstrekte informatie en gegevens worden uitgevoerd tegen een vast bedrag en de door Cliënt verstrekte informatie en/of gegevens blijken onjuist of onvolledig, zullen enkel de overeengekomen werkzaamheden tegen het vaste bedrag worden uitgevoerd. Eventuele nader door de Cliënt gewenste of noodzakelijke werkzaamheden worden eerst na overleg en instemming met de Cliënt met betrekking tot verruiming van de opdracht en het tarief door Stichting Registratie Leed  uitgevoerd. 
 5. Veranderingen in de naam-, adres- en/of woonplaatsgegevens van Cliënt dienen binnen dezelfde termijn als geldt voor de handelsregisterinschrijving schriftelijk te worden doorgegeven aan Stichting Registratie Leed. Nalatigheid ten deze komt volledig voor risico van Cliënt. 

Artikel 10. Facturatie en betaling 

 1. Stichting Registratie Leed is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Cliënt een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan. 
 2. Indien de Cliënt Stichting registratie leed daartoe machtigt, zullen de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de bank- of girorekening van de Cliënt worden afgeschreven. Indien automatische incasso wordt overeengekomen dan dient Cliënt te zorgen voor voldoende saldo op de rekening en bij niet succesvolle incasso is Cliënt in verzuim met betaling. 
 3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) kalender dagen  na factuurdatum, op een door Stichting Registratie Leed aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 
 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 
 5. De Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd  van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Stichting Registratie Leed  maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Cliënt. In dat geval is de Cliënt een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Stichting Registratie Leed gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van Stichting Registratie Leed en de verplichtingen van de Cliënt jegens Stichting Registratie Leed  onmiddellijk opeisbaar. 
 7. Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 8. Stichting Registratie Leed  is gerechtigd volledige aflossing  van  de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 9. Indien met Cliënt meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Stichting Registratie Leed gesloten Overeenkomst. 
 10. De Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Stichting Registratie Leed verschuldigde.

 

Artikel 11. Einde van de Overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst met StichtingLeed  aangegaan voor onbepaalde duur. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het  moment  dat de  overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd of het beoogde resultaat is bereikt. 
 2. Het  staat  Stichting Registratie Leed vrij om haar dienstverlening op elk gewenst moment te staken en de Overeenkomst met de Cliënt te beëindigen of op te schorten. Stichting Registratie Leed zal hiertoe onder meer overgaan indien zij redelijkerwijs van mening is dat zij niets of weinig meer voor de Cliënt kan betekenen. Bijvoorbeeld wanneer verdere behandeling niet verantwoord is vanwege bijvoorbeeld te weinig animo dan wel wanneer door Cliënt verstrekte informatie en gegevens  niet  overeen  komen  met  bewijsstukken  die  worden aangedragen door de  kredietverstrekker, zulks ter uitsluitende beoordeling van Stichting Registratie Leed. Eventueel door de Cliënt (bij vooruitbetaling) betaalde bedragen, worden in voorkomend geval niet door Stichting Registratie Leed gerestitueerd. 

Artikel 12. Klachten en reclames 

 1. Klachten met betrekking tot door Stichting Registratie Leed verrichte werkzaamheden of de hoogte van een factuur dienen binnen veertien (14) dagen na  uitvoering  van  de werkzaamheden dan wel ontvangst van de factuur, schriftelijk aan Stichting Registratie Leed kenbaar te worden gemaakt. Indien de Cliënt kan aantonen dat hij een gebrek waarop de klacht stoelt redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, dan dient de klacht binnen dertig (30) dagen na ontdekking te zijn ontvangen. 
 2. StichtingLeed spant zich redelijkerwijs in om binnen 3 werkdagen te reageren op de klacht van Cliënt. Indien StichtingLeed onverhoopt meer tijd nodig heeft om de klacht van Cliënt te behandelen, zal StichtingLeed de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 
 3. Het indienen van een klacht schort de daartegen overstaande betalingsverplichting van de Cliënt niet op. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid 

 1. Indien StichtingLeed  aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van StichtingLeed daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van StichtingLeed beperkt tot  vergoeding van directe schade en tot het door Cliënt verschuldigde honorarium over de laatste  maand voorafgaand aan het ontstaan van de schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a.de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover  de vaststelling  betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
b.de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting Registratie Leed aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Stichting Registratie Leed kunnen worden toegerekend;
c.redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

 1. Stichting Registratie Leed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 2. De  beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden die door Stichting Registratie Leed bij de uitvoering van enige werkzaamheden of diensten zijn ingeschakeld. 
 3. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Registratie Leed. 

Artikel 14. Vrijwaring 

De Cliënt vrijwaart Stichting Registratie Leed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Stichting Registratie Leed toerekenbaar is. Indien Stichting Registratie Leed  uit dien hoofde door derden  mocht  worden  aangesproken, dan is de Cliënt gehouden Stichting Registratie Leed zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Cliënt in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate  maatregelen, dan is Stichting Registratie Leed, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf  daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Stichting Registratie leed en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Cliënt. 

Artikel 15. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

Stichting Registratie leed is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de  Overeenkomst te ontbinden, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Cliënt gehouden te zijn, indien: 

a.Cliënt zijn verplichtingen uit  de Overeenkomst niet,  niet volledig  of niet tijdig nakomt;
b.Cliënt verzuimt alle relevante en juiste informatie, gegevens en documenten aan Stichting Registratie Leed te verstrekken;
c.zich  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Stichting Registratie leed kan worden gevergd;
d.gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Cliënt Stichting Registratie Leed bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van Stichting Registratie leed is geschaad;
e.er, naar mening van Stichting Registratie Leed, geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te  bereiken. 

 1. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Cliënt van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stichting Registratie Leed vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting jegens  Cliënt tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.  

Artikel 16. Overmacht 

 1. Stichting Registratie Leed is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder  het  vorige  lid  wordt ook verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet – voorzien, waarop Stichting Registratie Leed  geen  invloed  kan  uitoefenen, doch waardoor Stichting Registratie Leed niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

Artikel 17. Intellectuele eigendom 

 1. Stichting Registratie Leed behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 
 2. Stichting Registratie Leed heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis naar eigen inzicht te gebruiken, voor zover hierbij  geen  strikt persoonlijke en vertrouwelijke informatie van de Cliënt ter kennis van  derden wordt gebracht.  

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze 

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te ‘s-Gravenhage, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet, in welk geval het geschil zal worden beslecht door de rechtens bevoegde rechter. 
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal  
 4. (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.